УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

УНИВЕРСИТЕТ - ОКУУ ДЕПАРТАМЕНТИ


ОКУУ ДЕПАРТАМЕНТИ


ТАРЫХЫ
Маалымат баракчасыУниверситетте окутулуп жаткан багыттар (адистиктер)СтруктураЖоболор


К-ӨУнун 2016-2017- ОКУУ ЖЫЛЫНЫН КЫШКЫ СЕССИЯСЫНЫН АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРЫН ЖОЮУНУН ГРАФИГИКУРАМЫ

 Зулпукаров Алтынбек Зулпукарович

Кызматы: 
Окуу департаментинин директору, ф.-м.и.к., доцент.

Билими, квалификациясы: 
Жогорку, «Математика, информатика жана эсептѳѳ техникасы мугалими».
Эмгек стажы: 21 жыл.

Тентимишова Акмарал Камчыбековна 

Кызматы: Билим берүүнүн сапаты бѳлүмүнүн башчысы.

Билими, квалификациясы:  Жогорку, «Орус тили жана адабияты мугалими».

Эмгек стажы:  13 жыл.

Кызматтык милдеттери: Департаменттин кызматкерлеринин ишине жалпы жетекчилик кылат, алардын кызматтык милдеттерин бѳлүштүрѳт. Университеттеги окуу процессинин жүрүшүн жана уюштурулушун (окуу пландарынын түзүлүшүн, жумушчу окуу пландарынын түзүлүшүн, окуу графикитеринин түзүлүшүн, семестрдик пландардын түзүлүшүн, сабактардын жадыбалдарынын түзүлүшүн, окуу жүктѳмдѳрүнүн бѳлүштүрүлүшүн жана аткарылышын, окутуунун жаны технологияларын кийирүү, AVN маалыматтар системасынын үзгүлтүксүз иштѳѳсүн, модулдардын кабыл алынышын, сыноо-сынактык сессияны ѳткѳрүүнү, студенттердин сабакка катышуусун жана жетишүүсүн, практикалардын уюштурулушун, окутуучулардын эмгек тартибин, окуу-усулдук жумуштардын аткарылышын, МАКтын курамынын түзүлүшүн, студенттер жана кызматкерлер туураалуу статистикалык маалыматтардын даярдалышын, ж.б.) түздѳн түз кѳзѳмѳлдѳйт. Окуу усулдук иштерге тиешелүү маселелер боюнча ББжИМге караштуу мекемелердин каттарына жоопторду даярдайт жана ѳзу багында жѳнѳтүлүшүн камсыз кылат.Кызматтык милдеттери: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан орнотулган жана негизги билим берүүчү программаларды ишке ашырууга коюлган лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылуусун кѳзѳмѳлдѳѳ; Университетте жана структуралык түзүмдѳрдѳ ички текшерүүнү жана ѳзүн-ѳзү баалоону жүргүзүү; Окуу процессин уюштурууну кѳзѳмѳлдѳѳчү жана анын эффективдүүлүгүн жогорулатууга багытталган нормативдик жана башкаруучу иш кагаздарын иштеп чыгуу; Билим берүүнүн сапатын мониторингдик изилдѳѳ программасын ишке ашыруу боюнча факультеттердин жана колледждердин, кафедралардын жана бирикмелердин, профессордук-окутуучулар курамынын иштерин координациялоо, ж.б.Калматова Гүлзат Маматысаковна


Кызматы: 
Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Билими, квалификациясы: Жогорку, «Орус тили жана адабияты мугалими»

Эмгекстажы:
 18 жыл
 Адылов Чыныбек Абдижалилович

Кызматы: 
Маалыматташтыруу жана инновация бѳлүмүнүн башчысы

Билими, квалификациясы: Жогорку, инженер-программист

Эмгек стажы: 13 жыл
Кызматтык милдеттери: Билим берүү программаларын ишке ашырууда жаны окуу пландарды иштеп чыгуу жана аны жайылтуу;  Университеттин жалпы окуу процессинин уюштурулуусун жана ага керектүүиш-кагаздарды даярдоону кѳзѳмѳлдѳѳ;  Адистиктердин окуу пландарына жана университеттеги жоболорго ылайык кафедраларда (бирикмелерде) окуу сааттарынын пландаштырылуусун жана аткарылуусун кѳзѳмѳлдѳѳ; Факультеттерди жана колледждердин жарым жылдык, жылдык отчетторун кабылалуу, жалпылоо жана алардын негизинде университеттин окумуштуулар кенешине материал даярдоо; Окуу процессинин материалдык-техникалык база, окуу-усулдук материалдар, заманбап технологиялар менен камсыздалуусуна анализ берүү; Кызматтык милдеттери: АVN маалыматтар системасынын үзгүлтүксүз иштѳѳсүн, окуу пландарын жана семестрдик группалык жадыбалдардын, кафедранын окуу жүктөрүн жана отчетторун, студенттердин кыймылы (каттоо, тикелөө, которуу, чыгаруу ж.б.) боюнча отчетторун, модулдарды жана сынактарды компьютердик тестирлѳѳнү уюштуруу, инновациялык билим берүү технологияларын кийирүү менен Университеттин эл аралык өнөктөштүк байланыштарын өнүктүрүүнү.
 Бердигулов Аматбек Турдубаевич

Кызматы: 
Практика башчысы, Карьераны ѳнүктүрүү боюнча адис

Билими, квалификациясы: Жогорку, география мугалими.

Эмгекстажы: 26 жыл.
 Чаткалбай кызы Сабира


Кызматы:
Жетектѳѳчү адискарьераны ѳнүктүрүү боюнча адис

Билими, квалификациясы: Жогорку, «Биология мугалими».

Эмгекстажы:  10 жыл.
Кызматтык милдеттери: Окуу пландарында кѳрсѳтүлгѳн практикалардын түрлѳрүнүн уюштурулуусун кѳзѳмѳлдѳѳ жана алардын сапатын жогорулатуу боюнча иш алып баруу; Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, окуу процессин уюштуруудагы жетишпестиктерди аныктоо максатында студенттер, бүтүрүүчүлѳр жана жумуш берүүчүлѳр арасында сурамжылоо жүргүзүү жана алардын жыйынтыктары менен иштѳѳ; Бүтүрүүчүлѳрдүн базасын түзүү жана аны жанылап туруу, ж.б.Кызматтыкмилдеттери: Университеттин окуу-усулдук кеңешинин отурумдарын уюштуруу жана ѳткѳрүүнү уюштуруу; Структуралык бѳлүмдѳрдү окуу усулдук семинарлардын ѳткѳрүлүшүн кѳзѳмѳлдѳѳ; Ачык сабактардын жана ѳз ара катышуулардын уюштурулушун кѳзѳмѳлдѳѳ; ПОЖ тарабынан даярдалган окуу-усулдук колдонмолордун, комплекстердин, окуу китептердин жазылышына жана сапатына кѳзѳмѳл кылуу; окутуунун жаны технлогияларын колдонууну уюштуруу; Студенттердин катышуу жана жетишүү кѳрсѳткүчтѳрүнѳ анализ берүү; Номенклатура боюнча бѳлүмдүн иш-кагаздарын алып баруу; Бүтүрүүчүлѳрдүн базасын түзүү жана аны жанылап туруу, ж.б.

Атабаев Абдылазиз Абдыкалиевич


Ээлеген кызматы: 
AVN маалыматтар системасы боюнча башкы адис

Билими, квалификациясы: Жогорку, Информатика окутуучусу, экономист.

Эмгек стажы: 5 жыл

Токтогулова Зияда Таалайбековна


Ээлеген кызматы
статист;

Билими, квадификациясы: Жогорку, «Инженер-программист»

Эмгек стажы: 6 ай

Кызматтык милдеттери: AVN маалыматтар системасынын үзүгүлтүксүз иштѳѳсүн камсыз кылуу. AVN маалыматтар системасынын базасы менен иштѳѳчү жооптуу кызматкерлерге «Логин» ачып берүү. AVN маалыматтар системасындагы AVN 1, 17, 20, 26, 29  программаларынын толторулушун камсыз кылуу.
AVN маалыматтар системасынын базасын толтуруудагы кетирилген каталарга кѳзѳмѳл кылуу жана тез арада жооптуулар аркылуу жоюуну камсыз кылуу. AVN маалыматтар системасынын программаларын белгилүү мѳѳнѳттѳ жаңылап туруу.

Кызматтык милдеттери: Университет, ББИМ жана башка жогорку инстанциялар үчүн ар түрдүү статистикалык маалыматтарды даярдоо; Университеттеги ПОЖ, студенттер боюнча статистикалык маалымат базасын түзүү; Университеттин окумуштуулар кенешине, ѳндүрүштүк кенешме жана башка жыйындарга статистикалык материал даярдоо; 2-НК, 3-НК формалары боюнча жарым жылдык (апрель), жана жылдык (октябрь) статистикалык отчетторду кабыл алуу, жалпылоо жана шаардык статистикалык башкармалыгына, ББИМге тапшыруу; Профессордук-окутуучулар курамын жана студенттердин кыймылын каттоого алуу жана алардын келүү-кетүү себептерине анализ жүргүзүү;

Сариев Миразиз


Ээлеген кызматы: 
AVN маалыматтар системасы боюнча тармактык администратор

Билими, квалификациясы: Жогорку, инженер-программист

Эмгек стажы: 3 жыл
Кызматтык милдеттери: AVN маалыматтар системасынын үзүгүлтүксүз иштѳѳсүн камсыз кылуу. AVN маалыматтар системасындагы AVN 1, 17, 20, 26, 29  программаларынын толторулушун камсыз кылуу. AVN маалыматтар системасынын базасын толтуруудагы кетирилген каталарга кѳзѳмѳл кылуу жана тез арада жооптуулар аркылуу жоюуну камсыз кылуу.