УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР

Эл аралык байланыштар

5.1.    Кыргыз-Ѳзбек университети илим жана билим берүү айдыңындагы эки тараптуу келишимдердин негизинде тѳмѳндѳгү университеттер жана институттар менен кызматташат:

 1. Новосибирск мамлекеттик экономика жана башкаруу университети;
 2. Россия Федерациясынын Г.Ф.Морозов атындагы Воронеж мамлекеттик токой-техникалык университети;
 3. РФнын Воронеж экономика-укуктук институту;
 4. Ходжи Ахмед Яссави атындагы эл аралык Казак-Туркия университети, Казахстан;
 5. Ѳзбекстан Республикасынын Илимдер Академиясынын «Физика-Күн» илимий-ѳндүрүштүк бирикмеси;
 6. Ташкент каржы университети;
 7. Калинга индустриалдык технологиялар институту, Индия (KIIT);
 8. Селангор университети,  Малайзия;
 9. Путра университети, Малайзия;
 10. Малайзия улуттук университети (UKM);
 11. Си Ань эл аралык институту,  КЭР;
 12. Solar Energy Science and Technology Development Company, КНР;
 13. Ички Монголия ѳндүрүштүк университети, КЭР;
 14. ОсОО "Кыргызстан - 2200" (Корея);
 15. Берлин техникалык университети, Германия.

5.2.         Академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча университеттин 12 студенти Казахстан, Германия, Кытай жана Корея ѳлкѳлѳрүнүн жогорку окуу жайларында билим алып жатышат. 6 окутуучу Россия Федерациясынын, Кытайдын, Германиянын жана Индиянын жождорунда стажировкадан ѳтүп жатышат.  

5.3.         2016-жылы Кыргыз-Ѳзбек университетине 2226050 сом ички инвестиция,  ал эми чет элден 782240 сом инвестиция тартылган.  Жалпысынан  инвестициялардын кѳлѳмү  3.008.290 (үч миллиона сегиз миң эки жүз токсон) сомду түздү.

5.4.         Учурда университетте чет элдик студенттердин контингенти 178 студентти түзѳт, алардын ичинен окутуунун күндүзгү формасында 117, сырттан окутуу формасында 61 студент. Окуунун формалары боюнча кеңири маалымат   таблице 5.1. берилген

Таблица 5.1. КѲУнин чет элдик студенттеринин саны

Ѳзбекстан

Тажикстан

Россия Федерациясы

Корея

Туркия

Жалпы

О/О

З/О

О/О

З/О

О/О

З/О

О/О

З/О

О/О

З/О

О/О

З/О

18

39

67

11

15

9

3

-

14

2

117

61

57

78

24

3

16

178

5.5. КѲУ тѳмѳндѳгү чет элдик университеттер менен биргеликте долбоорлорду ишке ашырат:

 • Афины технологиялык билим берүү институту. Проект ЭРАЗМУС-плюс программасынын ЕЭС долбоору (2015-2017 жж.).
 • «Материалдардын жана жасалгалардын күн нуруна чыдамдуулугун текшерүү үчүн усулдарды жана стендди иштеп чыгуу» илимий-изилдѳѳ долбоору. Аткаруучулар: Ѳзбекстан Республикасынын Илимдер Академиясынын «Физика-Күн» ИѲБнин материал таануу кѳйгѳйлѳрү институту жана Күн энергиясы институту,  Хоххот ш., КЭР.
 • «Микроклимат» долбоору, Берлин техникалык институту менен биргеликте (2017-2019гг.).