УНИВЕРСИТЕТ         СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН МААЛЫМАТТАР                                            

СОЦИАЛДЫК КОЛЛЕДЖ

ИЛИМ

 КѲУнун негизги илимий багыттары

4.1. Кыргыз-Ѳзбек университетинде илимий-изилдѳѳ иштерин жүргүзүү жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо иштерине ѳзгѳчѳ кѳңүл бѳлүнүп келет. Илимий-изилдѳѳ иштеринин координациалык программаларынын темалары жана негизги багыттары кафедраларда жана илимий борборлордо калыптанып, университеттин окумуштуулар кеңешинде 5 жылдык мѳѳнѳткѳ бекитилет: 1996-2000-ж., 2001-2005-ж., 2006-2010-ж. и 2011-2015-ж. 2016-2020-жылдары илим-изилдѳѳ иштери. Бүгүнкү күндѳ университетте табигый-техникалык жана социалдык-гуманитардык илимдеринин актуалдуу проблемаларынын үстүндѳ 10 багыт боюнча илимий-изилдѳѳ иштери жүргүзүлүп жатат.

1. Жаратылыш ташын казып алуу техникасы жана технологиясы, блокторду иштетүү жана кайра иштетүү, таштан жасалган буюмдарды маркетинг жана товардык сапатын жакшыртуу;

2. Кийимдин дизайны, тигүү жана бут кийим ѳндүрүшүндѳгү техника жана технологиялык процесстер;

3. Адаттан сырткары калыбына келүүчү энергия булактарынын эсебинен иштѳѳчү энергетикалык түзүлүштѳрдүн процесси;

4. Химия, биология, экология жана айлана-чөйрөнү коргоо;

5. Инновациялык экономиканын жана ишканаларды инвестициялык камсыздоону жакшыртуунун кѳйгѳйлѳрү;  

         6. Педагогиканын теориясы жана окутуунун усулу;

         7. Түштүк Кыргызстандын этнографиясы, археологиясы, тарыхы жана философиясы ;

         8. Социологиянын, политологиянын, тил илиминин жана адабияттын кѳйгѳйлѳрү. Тил илиминде жана адабиятындагы социологиялык жана политологиялык көйгөйлөрү. Илимий жетекчиси – ф.и.д., профессор А.К.Кулназаров;

9. КРсы демократиялуу мамлекет болгондуктан курулуш маселелеринин укуктары жана кѳйгѳйлѳрү. Илимий жетекчиси – ю.и.к., доцент А.М. Кѳкѳева;

10. Ѳзгөчө кырдаалда жабыр тарткандарга дарылоо-тактикалык жардам кѳрсѳтүүдѳгү көйгөйлөр жана ыкмалар. Илимий жетекчиси – м.и.д., профессор Ж.М.Маманазаров.

ИИИ, илимий борборлор, техникалык парктардын жана мамлекеттик буюртмалардын болушу

 

2012-жылы КРнын ББжИМ менен макулдашып КѲУнун Окумуштуулар кеңешини чечими менен илим изилдѳѳ борборун кординациялоо максатында «Инновациялык технологиялар» илим изилдѳѳ борбору ачылган. 2013-жылы ИИИна М.Т.Мамасаидов Окумуштуулар кеңешинин чечими менен директорлук кызматына келген.

Кыргыз-Өзбек университетинин «Инновациялык технологиялар» ИИИнун негизги максаты, илим-изилдөө, илимий-билим берүү жана тажрыйба-өндүрүштүк багытта боюнча иш алып баруу болуп саналат.

 Инновациялык технологиялар ИИИ төмөнкү милдеттерди ишке ашырат:

1. илимдин артыкчылыктуу багыттары боюнча фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөрдү жүргүзүү

2. тажрыйба-илим сыйымдуу өндүрүштөрдү, жаңы техниканы жана инновациялык технологияларды иштеп чыгуу

3. жогорку квалификациялуу кесиптердин келечектүү илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо.

ИИИнин курамында 7 илим изилдѳѳ борборлору иш алып барат: «Табигый таш», «Альтерэнорго», «Формалуу кийим», «Ѳткѳѳл экономика», «Ѳзгѳчѳ кырдаалдар медицинасы», «Педагогика жана инновациялык технологиялар» жана «Маалымат технологиялары».

 

Scopus, Web of Science жана РИНЦ системаларындагы басылмаларда илимий макалаларды жарыялоо

 

КѲУнун ПОЖдун 2015-2016-жылдар аралыгында Scopus, Web of Science жана РИНЦ системаларындагы басылмаларда илимий макалаларды жарыялоонун жалпы саны 246 болгон. Публикациялардын саны тѳмѳнкү таблицада кѳрсѳтүлгѳн (1-таблица).

 

Мезгилдүү илимий басылмалар

2015-ж.

2016-ж.

Жалпы

Scopus

6

7

13

Web of Science

6

9

15

РИНЦ

107

111

218

Бардыгы

119

127

246

 

Жарыкка чыккан монографиялар, алардын ичинен чет өлкөдөн чыккандары

2015-2016- жылдары Кыргыз-Өзбек университинин илимпоздорунун

7 монографиясы, алардын ичинен 2 монография Москва шаарынан жарык кѳргѳн.

 

  1. Исманжанов А.И. и др. Вторичные концентраторы солнечных теплоэнергетических установок. - Бишкек: Илим, 2015. – 116 с.
  2. Исманжанов А.И. Возобновляемая энергетика: толковый словарь справочник. - Ош: Илим, КУУ, 2015.– 235 с.
  3. Маманазаров Дж. и др. Стандарты обѳема оказания помощи пострадавшим с сочетанными повреждениями и политравмой медицинской службой гражданской зашиты населения на этапах медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях. – Ош: ОсОО «Соф Текс», 2015. -174 с.
  4. Маманазаров Дж. и др. Малоинвазивная хирургия повреждений конечностей при сочетанных повреждениях и политравме в условиях экстремаьных ситуациях. – Ош: ОсОО «Соф Текс», 2015. -218 с.
  5. Кокоева А.М. и др. Теоретические и правовые основы государства в социальной сфере. – Бишкек, 2015 -193 с.
  6. Асанканов А.А, Сатыбалдиева Ч.Т. и др. Кыргызы. – Москва: Наука, 2016. – 630 с.
  7. Абдымомунов Б.А., Жоробаев М.Г. и др. Социально-экономические, управленческие и правовые аспекты модернизации Кыргызской Республики: проблемы и перспективы. – Москва: Наука, 2016. – 430 с.

2015-2016-окуу жылында жарык кѳргѳн окуу китептери окуу-материалдык комплекситер, алардын ичинен кыргыз тилинде

 

Жалпы саны - 63

окуу - усулдук колдонмолор - 48

окуу- методикалык комплекстер - 15

Алардын ичинен: кыргыз тилинде - 51

Адистиктер боюнча аспиранттардын саны

 

адист. шшифр

Адистиктердин аталышы

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

 

Бардыгы

О

З

О

З

О

З

З

1

01.01.02

Дифференциальные уравнения

 

 

 

 

 

 

 

 

2

01.04.07

Физика твердого тела

 

 

 

 

 

 

 

 

3

02.00.01

Неорганическая химия

 

 

 

 

 

 

 

 

4

02.00.03

Органическая химия

 

 

 

 

1

 

 

1

5

05.02.18

Теория механизмов машин

 

 

 

 

1

 

 

1

6

05.05.06

Горные машины

 

1

 

 

 

 

 

1

7

05.14.18

Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии

 

 

1

 

 

 

 

1

8

07.00.02

История Кыргызстана

 

 

 

1

 

 

 

1

9

08.00.05

Экономика и управление народным хозяйствам

1

 

 

 

 

 

1

2

10

08.00.12

Бухгалтерский учет, статистика

 

 

 

 

 

 

1

1

11

09.00.03

История философии

 

 

 

 

 

 

 

 

12

09.00.11

Социальная философия

 

1

1

 

 

 

 

2

13

10.01.00

Литературоведение (русская литература)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

10.02.01

Кыргызский язык

 

 

 

1

 

 

 

1

15

10.01.01

Кыргызская литература

 

 

 

 

 

 

 

 

16

10.02.19

Теория языка (общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика)

 

 

 

 

 

 

 

 

17

10.02.20

Сравнительно-историческое, типологич. и сопоставительное языкознание

 

 

 

2

 

 

 

2

18

11.00.11

Геоэкология (охрана окружающей среды и рац. использ. природных ресурсов).

 

 

 

 

 

 

 

 

19

13.00.01

Общая педагогика, история педагогики и образования

 

1

 

1

 

 

 

2

20

13.00.02

Теория и методика обучения и воспитания (по направлениям)

 

 

 

2

 

2

 

4

 

 Жалпы

 

 

 

 

 

 

 

19

 

2015-2016-жылдары жакталган кандидаттык жана докторлук диссертацияладын саны

 

2015-жылы университеттен 5 аспирант жана изденүүчүлѳр кандидаттык диссертациясыяларын жакташса, 2016-жылы алардын саны 11ге чейин кѳбѳйдү. Жакталган кандидаттык диссертациялардын саны тѳмѳндѳгү таблицада кѳрсѳтүлгѳн .

 

2015-ж.

 

Аспирант жана изденүүчүлѳрдүн Ф.А.А.

Адистиктердин шифри

Качан коргогону жѳнүндѳ

 

Диссертациясынын темасы

1

Ызабекова Динара Абдырасуловна

 

10.01.01 – Кыргызская литература

 

22-мая 2015год

Жунай Мавляновдун чыгармаларынын идеялык- эстетикалык өзгөчөлүктөрү

2

Арынова Наргиза Сапаралиевна

 

08.00.05– Экономика и управление народным хозяйством

29-мая 2015г.

Айыл жергесинин социалдык өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү (Кыргыз Республикасынын Ош облусунун мисалында)

3

Эркулова Гульмира Каратайевна

 

23.00.02– политические институты, процессы и технологии

25- сентября 2015г.

Управление политическими процессами в Кыргызской Республике: вопросы теории и практики

4

Халматов Анвар Авазович

 

01.01.02 –

Дифференциальные уравнения

17-декабря 2015г.

«Об асимптотике решения сингулярно возмущенного уравнения с особыми точками

5

Абдыраева Бактыгүл Рахматиллаевна

 

14.01.09 – инфекция. болезнь

Бишкек

29-мая 2015г.

«Кыргызстандын түштү­гүндөгү балдардын ВИЧ- инфекциясынын жүрүшү жана клиника-эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрү» аттуу

2016-ж.

Аспирант жана изденүүчүлѳрдүн Ф.А.А.

Адистиктердин шифри

Качан коргогону жѳнүндѳ

 

Диссертациясынын темасы

1

Кайкыбашева Айзада Келдибаевна

 

10.02.20 – Сравн.-истор., типол. и сопос. языкознание

4-марта 2016г.

 

Имена прилагательные немецкого и кыргызского языков в парадигматико-синтагматическом аспекте.

2

Артыкбаева Фарида Толонбаевна

(аспирант)

08.00.01 – Экономическая теория

 

16 -марта 2016г.

Особенности и закономерности развития рынка жилья в современных условиях (на примере Кыргызской Республики)

3

Исаков Топчубай Эргешович

 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика)

 

18-мая

2016г.

Квалификацияны жогорулатуу системасында мектептин математика мугалимдеринин информациялык жана коммуникациялык технологиялар боюнча компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу

4

Алиева Рахила Вахидовна

 

10.01.01 – Кыргызская литература

 

20-мая, 2016год

Кыргызские трансляции произведений И.С.Тургенева

5

Усарова Гулбохор Уринбоевна

 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания

 

17-июня 2016г.

Кыргыз адбиятындагы проза жанрын

жогорку окуу жайларында окутууда

кредиттик технологияны колдонуунун

илимий –методикалык негиздери

(70-жылдагы повесттер)

6

Жоробаев Музаффар

Ганыжанович

 

08.00.05 – Экономика и

управление

 народным хозяйством

 

20-мая 2016г.

Прогнозирование затрат производства

в аграрном секторе как фактор

повышения его эффективности (на

примере Ошской области)

7

Калматова Гулзат

Маматысаковна

(аспирант)

 

13.00.02 – Теория и методика

обучения и воспитания

 

 

20 мая, 2016г.

Компетентностный подход к

воспитанию нравственных ценностей

студентов в процессе изучения

русского языка

8

Тилекова Назира Дүйшөбаевна

 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания

 

 

28-ноября 2016г.

Мектептин VII классында чыгыш

адабиятынын үлгүлөрүн окутуунун

негиздери (Муса Жалил, Расул

Гамзатов, Назым Хикмет)

9

Дилишатов Осконбай Ураимович

 

05.14.08 – Энергоустановки на

основе возобновляемых видов

энергии

 

4 -ноября 2016 года

Моделирование и исследование работы

низкопотенциальных солнечных

теплоэнергетических установок в

горных условиях

10

Исмаилова Бактыгүл

Таштемировна

 

10.01.01 – Кыргызская литература

 

28-декабря 2016г.

«Камбаралы Бобуловдун адабий

сынчылык, илимий изилдөөчүлүк

ишмердүүлүгү”

11

Салимов Рустамбек

Шухратбекович

 

09.00.11 – Социальная философия

23-декабря 2016г.

Кыргызстанда демократиянын

калыптануу өзгөчөлүктөрү:

философиялык анализ

 

 

 

 

 

Чет ѳлкѳдгү ЖОЖдор, илимий мекемелер жана ишканалар менен биргеликте түзүлгѳн илимий долбоорлордун саны

Биргеликте жүргүзүлгѳн илимий долбоор ИИИ тѳмѳнкүлѳрдү аткарат

1. «Микроклимат» долбоору Берлин техникалык жана Ѳзбек улуттук университети менен биргеликте иш алып барат. 2016-жылга каржы кѳлѳмү 7,8 миң евро.

2. Евросоюздун ERASMUS-PLUS «Разработка системы устойчивого энергообеспечения для стран Центральной Азии» бул программасы (2015-2018-ж) түзүлгѳн. 32 000 АКШ доллары.

3. « Разработка методики и стенда для испытаний стойкости материалов и изделий на светостойкость» долбоору Кытай ИИИ жана Узбекстан менен биргеликте иш алып барат. Каржы көлөмү 18 000 АКШ доллары.

2015-2016-жылдары профессордук жана доценттик илимий даража алгандардын саны

Ф.А.А.

Багыты

Бекиген жылы

Илимий даражасы

1.

Примов Эркембек Бозуланович

Экономика

2015

Доцент

2.

Маманазаров Джуманазар

Медицина

2016

Улуу илимий кызматкер

3.

Жораев Адахам

Математика

2016

Доцент

4.

Кулназаров Арстан Карамырзаевич

Социальная философия

2016

Профессор

 

Мамлекеттик бюджеттен илимге каржыланган ѳлчѳмү, жергиликтүү каражаттар

ИИИ каржылоонун кѳпчүлүк бѳлүгү ар жылы мамлекеттик бюджеттин КРнын ББжИМ тарабынан жана университеттин ѳзүнүн каражаттарынан жана башка мекемелер аркылуу түзүлѳт. Мамлекеттик каражат социальдык фонд менен илимпоздордун айлыгын жабат. (табл. 1)

 

1-таблица 2015 – 2016 - жылдары КѲУнун ИИИ мамлекеттик бюджеттин каражатынан каржыланган ѳлчѳмү

 

№ пп

Долбоорлордогу темалардын аталышы

Долбоорлордун жетекчилери,

Илимий даражалары

Аткаруу жылдары

2015

2016

1

Камнерезная машина с гибким рабочим органом

М.Т.Мамасаидов, д.т.н., профессор,

академик НАН КР

800,0 тыс.сом

800,0 тыс.сом

2

Совершенствование инвестиционного обеспе-чения модернизации ключевых предприятий базовых отраслей экономики Кыргызстана

 

Ч.К.Райымбаев, к.э.н., доцент

500,0 тыс.сом

500,0 тыс.сом

3

Совершенствование организации оказания медицинской помощи пострадавшим населения при массовых травмах

 

Ж.М.Маманазаров

д.м.н., проф.

300,0 тыс.сом

300,0 тыс.сом

 

Жалпы:

1600,0

тыс. сом

1600,0

тыс. сом

 

Университеттин ѳзүнүн каражаты жаңы компьютердик техникага, стендддердин жасалгалануусуна, илимий лабараториялардын инвентарине жана эмеректерге жумшалат. КѲУнун каражатына илимпоздор, аспиранттар жана изденүүчүлѳр командировкага чыгышат . Университетте уюштурулган  конференцияларга жумшалат. Илимий эмгектин жыйнактарына, КѲУнун илимий  журналына, ойлоп табууга берилген билдирүүлѳрдүн тѳлѳмдѳрүнѳ жумшалат.

Ректорат жаш мугалимдердин жана илимпоздордун инициативасын колдойт. Ошол максат менен 2017-жылдын январ айындагы Окумуштуулар кеңеши тарабынан университеттин атайын токтомуна ѳзгѳртүү киргизилген: «Илимпоздорду, аспиранттарды жана изденүүчүлѳрдү моралдык жана материалдык жактан колдоо», КѲУнун жаш окумуштууларына жана студенттерине эң жакшы илимий иштер боюнча «21-кылымдын интелекти» жѳнүндѳ конкурс кабыл алынган.

            Ошол токтомго таянып диссертанттар жумушун атайын кеңештен коргоого алып чыкандан кийин, кѳрсѳтүлгѳн келишимдин негизинде тѳмѳндѳгүдѳй ѳлчѳмүндѳ материалдык жардам кѳрсѳтүлѳт: кандидаттык коргоого 25 000 сом, ал эми докторлук коргоого 50 000 сом.

            Ойлоп табуулар, жаңы иштеп чыгуу боюнча алган коргоо документтерин, жаш окумуштуулар, аспиранттар жана изденүүчүлѳр эл аралык жана республикалык илимий-техникалык конкурстардан жана кѳргѳзмѳзмѳлѳрдѳн байгелүү орундарды алган болсо, ѳлчѳмүнѳ жараша бѳлүнѳт. Жылдык каржы ѳлчѳмү 500-600 миң сомду түзѳт.

Илимге инвестицияларды тартуу

 

2015-2016-жж. мезгилинде илимди өнүктүрүүгө тартылган инвестициялардын жалпы көлөмү 2799600 сом, анын ичинен ички инвестициялардын көлөмү 2238000 сомду түзөт, ал эми тышкы инвестициялардын кѳлѳмү – 561600 сомду түзѳт. 

 

Ойлоп табууга патенттерди алуу

Ойлоп табуулар  интенсивдүү ѳрчүүдѳ. Университеттен профессор – окутуулар  жамааты 2015-2016-жылдары Кыргызстанда ойлоп табуу боюнча 10 патентке ээ болушту. Бул жерде илимий борборлор «Табигый таш», «Альтерэнорго» жана «Маалыматтык технологиялар» ѳзгѳчѳлѳнгѳн. Университеттин алдынкы ойлоп табуучулары М.Т.Мамасаидов, А.И.Исманжанов, М.М.Исманов, Ы.Т. Ташполотов, Абдрахман уулу Кутман, И.Э. Исаев, Б.С.Расаходжаев ж.б.

 

 

Илимий ачылыштарды жана ойлоп табууларды ѳндүрүшкѳ ишке киргизүү

2015-2016-жылдары «Табигый таш» илимий борборунун базасында ИИИ жыйынтыгында таш кескен машиналардын жумушчу органдардын  жаңы конструкциялары иштеп чыгарылды, ошондой эле таш кескен машиналардын, жумушчу органдардын эки тажрыйбалуу үлгүлѳрүн жаратышты.   Ушул машиналардын тажрыйбалуу үлгүлѳрү стенддик сыноодон алдын ала ийгиликтүү ѳттү. Алар табигый таштардын блокторун иштетүү жана казуу үчүн ОсОО «Ак-Таш», «Араван Таш», «Таш махал», «Vib строй», «Ак-Таш» (Алабука р-н) жана  «Сары-Таш» (Ѳзгѳн р-н) карьерлер менен жайылтылган.

Ош областындагы Кара-Суу аймагында жана Баткен, Жалал-Абад областарында тоолуу аймактарында «Альтерэнерго» ИИБнун жумушчулары жаңы күн нурунда суу жылыткыч жана кургаткыч, орноткучтар жаратылды. Ош областын райондук админстрациясында жана Ош шаарынын Мэриясында «Инновациалык экономика» ИИБ тарабынан жумушчулары иштеп чыккан ишкердик сунуштар жакшы экономикалык эффект берди. 

«Педагогика жана инновациалык технологиялар» ИИБнун жумушчулары жактан иштеп чыккан, жаңы окуу усулдары инновациялык технологиялардын негизинде КѲУнун окуу процессинде пайдаланылууда.

 

 

Университет ичинде эл аралык жана республикалык илимий конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү

 

2015-2016-жылдар аралыгында Кыргыз-Өзбек университетиндеэл аралык деңгээлде  2  конференция уюштурулуп ѳткѳрүлдү.

2015-жылдын 21-майда «Жогорку окуу жайларынын илим жана билим берүүнү интеграциялоодо актуалдуу проблемаларын чечүү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конфенция болуп ѳттү. Конференцияга Россия, Украина, Казакстан, Узбекстан жана КРнын ЖОЖдорунан 160га жакын илимпоздор катышты, ББжИМнен ѳкүлдѳр келищти. Конференциянын негизги максаты КРнын улуттук экономиканы чыңдоо жылына карата, ѳлкѳдѳгү ЖОЖдордун илимде ѳнүгүү маселелерин талкуулоо үчүн уюштурулган.

Университеттердин ролун коомдун турмушта билим берүүнүн сапатын жогорулатууда багытталган иш-аракеттерди жакшыртуу жана ишке ашыруу, билим берүү менен илимий изилдөөлөр, алардын инновациялык иш-аракеттеринин негизинде жүргүзүлгөн фундаменталдык изилдөөлөрдү,  ЕЭБ өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү. 

2016-жылдын 11-ноябрында «Кыргыз элинин тарыхы жана маданияты: мурастар жана азыркы мезгил» аталышындагы эл аралык илимий-практикалык конференция жогорку деңгээлде уютурулду. Ага Россиядан, Украинадан, Казакстандан, Узбекстандан жана КРнын ЖОЖнан 200дѳй окумуштуу окутучулар менен биргеликте Президенттик аппараттан, КРнын ѳкмѳтүнѳн, Ош шаарынын Мэриясынан ѳкүлдѳр келип катышышты.

2015-жылдын 18-ноябрында «Илим, билим жана маданият – жаркын келечек», 2016-жылдын 24-мартында «Жаштар жана маалымат технологиялары: көйгөйлөр жана перспективалар» аталышында 2 республикалык конференция ѳткѳрүлүп, КРнын ЖОЖдорунан жана ИИИнан 100гѳ жакын окумуштуулар катышты.

 

Эл аралык, республикалык жана университеттердин арасында илимий конференцияларды уштуруу жана катышуу

 

Кыргыз – Ѳзбек университетинде 2015-2016-жылдар аралыгында эл аралык жана республикалык илимий конференцияларга, симпозиумдарга профессордук – окутучулар абдан активдүү катышышкан. КѲУнен КМШ ѳлкѳлѳрүнүн ЖОЖдору уштурган эл аралык конференцияга 135 мугалим катышкан.

КРнын ИИИ жана ЖОЖдор уюштурган республикалык конференцияларга, семнарларга 211 мугалим катышкан. Ал эми 2015-2016-жылдары КѲУде уштурулган эл аралык жана республикалык конференцияга 323 окутуучулар курамы ѳздѳрүнүн докладдары менен катышты.

 

Окуу жайдын типографиясы

 

Кыргыз – Ѳзбек университетинин базасында окуу китептерди даярдоо боюнча типографиялык борбор бар. Азыркы учурда аталган борбор Кыргыз Республикасынын түштүк аймагына эң керектүү айрыкча ѳзбек тилинде окуган мектептердин окуу китептерин даярдаган кези. Борбордук типография аркылуу университеттин илимпоздорунун монографиялары жана илимий журнал «Илим. Билим. Техника» басылып чыгууда.

2015-жылдан баштап университет дагы бир типография иштетет, типографияда окуу китептери, окуу – усулдук колдонмолор, студеттердин гезити «Достук планетасы» университеттин профессордук – окутуучулардын күчү менен басылып чыгууда.

 

Илимий журналдардын, газеталардын болушу

КМШ ѳлкѳлѳрү Кыргызтандын илимпоздору интеграциясы жана илимий изилдѳѳлѳрдүн ортосунда 1999-жылы жакшы үзгүлтүксүз натыйжаларын иш алып барылган.

Кыргыз – Ѳзбек университетинин «Илим. Билим. Техника» эл аралык илимий журналы бир жылда 4 жолу чыгат. 200 экземпляр тиражы менен чыгат,  бул журналдын жетишкендиги.

«Илим. Билим. Техника» эл аралык илимий журналы юстиция министрлигинде каттоо күбѳлүгү 387 23.06.1999-жылы катталган. Ошондой эле эл аралык шифр ISSN 1694-5220 КРнын Улуттук китепкананын палатасында катталган.

Журнал Россиянын системасынын индексинин илимий цитаталоого киргизилген (РИНЦ). «Илим. Билим. Техника» журналы илимий электрондук библиотекага жайгащтырылган келишими (НЭБ РИНЦ, elibrary.ru) №717-11/2015, 12.11.2015-ж.

Журнал КРнын ЖАКтын макулдугу менен бардык илимий багыттар боюнча илимий-техникалык жана илимий мезгилдүү басылмаларынын тизмесине кирет. 2016-жылдын 30-июнундагы КРнын ЖАКсынын президиумунун №164 чечими менен КѲУнун «ИБТ» журналы 20 балл системасына кирген.

Кыргыз – Ѳзбек университетинде 2000-жылдан баштап ай сайын 1000 тираж менен студентердин газетасы «Достук планетасы» жарык кѳрѳт. Гезитте илим, блим, маданият жанылыктары чагылдырылат. Профессордук-окутуучулук курамдын жана студенттик жаштардын атайын маанилүү күндѳрүнѳ арналып, материалдар жарыяланып турат.